تعرفه خدمات طراحی گرافیک

طراحی کارت ویزیت یک رو

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۱

 

ثبت سفارش

طراحی کارت ویزیت دو رو

قیمت: ۷۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۲

 

ثبت سفارش

طراحی کارت دعوت

قیمت: ۸۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۳

 

ثبت سفارش

طراحی کارت پستال

قیمت: ۸۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۴

 

ثبت سفارش

طراحی بروشور ۳ لت

قیمت: ۱۲۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۵

 

ثبت سفارش

طراحی بروشور ۲ لت

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۶

 

ثبت سفارش

طراحی تراکت یک رو

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۷

 

ثبت سفارش

طراحی تراکت دو رو

قیمت: ۷۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۰۸

 

ثبت سفارش

طراحی پوستر حرفه ای با عکاسی

قیمت: ۴۰۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۰۹

 

ثبت سفارش

طراحی پوستر حرفه ای بدون عکاسی

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۱۰

 

ثبت سفارش

طراحی پوستر معمولی

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۱

 

ثبت سفارش

طراحی کاتالوگ (هر صفحه)

قیمت: ۲۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۲

 

ثبت سفارش

طراحی جلد بسته بندی

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۱۳

 

ثبت سفارش

طراحی جلد جعبه دستمال کاغذی

قیمت: ۷۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۴

 

ثبت سفارش

طراحی جلد جعبه

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۱۵

 

ثبت سفارش

طراحی جلد مجله

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۱۶

 

ثبت سفارش

طراحی صفحات داخلی مجله (هر صفحه)

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۷

 

ثبت سفارش

طراحی لوگو یا نماد

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۸

 

ثبت سفارش

باز سازی لوگو

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۱۹

 

ثبت سفارش

طراحی لوگو (ویژه)

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۲۰

 

ثبت سفارش

طراحی لوگو ترکیبی

قیمت: ۳۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۱

 

ثبت سفارش

طراحی تایپوگرافی (لوگو نوشتاری)

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۲

 

ثبت سفارش

طراحی اینفوگرافی

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۲۳

 

ثبت سفارش

طراحی ساک دستی

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۴

 

ثبت سفارش

طراحی بنر

قیمت: ۷۵ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۵

 

ثبت سفارش

طراحی بیلبورد

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۶

 

ثبت سفارش

طراحی ست اداری

قیمت: ۵۰۰ هزار تومان | زمان: ۸ روز | کد سفارش: ۱۰۲۷

 

ثبت سفارش

طراحی فولدر

قیمت: ۹۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۲۸

 

ثبت سفارش

طراحی لیوان کاغذی

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۲۹

 

ثبت سفارش

طراحی برچسب سی دی

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۰

 

ثبت سفارش

طراحی کاور سی دی

قیمت: ۶۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۱

 

ثبت سفارش

طراحی تقویم دیواری تک برگی

قیمت: ۷۵ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۲

 

ثبت سفارش

طراحی تقویم رو میزی

قیمت: ۱۲۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۳

 

ثبت سفارش

طراحی سر رسید

قیمت: ۳۰۰ هزار تومان | زمان: ۸ روز | کد سفارش: ۱۰۳۴

 

ثبت سفارش

طراحی دفترچه یادداشت

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۵

 

ثبت سفارش

طراحی استند نمایشگاهی

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۶

 

ثبت سفارش

طراحی رول آپ

قیمت: ۹۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۷

 

ثبت سفارش

طراحی پاپ آپ

قیمت: ۱۲۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۳۸

 

ثبت سفارش

طراحی شیت بندی معماری

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۳۹

 

ثبت سفارش

طراحی تقدیر نامه

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۰

 

ثبت سفارش

طراحی تندیس افتخار

قیمت: ۲۵۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۴۱

 

ثبت سفارش

طراحی تی شرت

قیمت: ۶۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۲

 

ثبت سفارش

طراحی آی دی کارت

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۳

 

ثبت سفارش

طراحی آلبوم عکس

قیمت: ۲۵۰ هزار تومان | زمان: ۸ روز | کد سفارش: ۱۰۴۴

 

ثبت سفارش

طراحی منو غذا

قیمت: ۶۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۵

 

ثبت سفارش

طراحی سربرگ

قیمت: ۴۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۶

 

ثبت سفارش

طراحی لیبل (برچسب)

قیمت: ۳۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۷

 

ثبت سفارش

طراحی پاکت نامه

قیمت: ۷۵ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۴۸

 

ثبت سفارش

طراحی مهر

قیمت: ۵۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۴۹

 

ثبت سفارش

طراحی فاکتور

قیمت: ۷۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۰

 

ثبت سفارش

طراحی گواهینامه

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۵۱

 

ثبت سفارش

طراحی کارت عروسی

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان | زمان: ۹۶ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۲

 

ثبت سفارش

روتوش عکس

قیمت: ۱۵ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۳

 

ثبت سفارش

ادیت عکس کلی + روتوش

قیمت: ۵۵ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۴

 

ثبت سفارش

افکت گذاری روی تصاویر + ادیت

قیمت: ۸۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۵

 

ثبت سفارش

عکاسی + روتوش

قیمت: ۲۰۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۶

 

ثبت سفارش

طراحی با مداد از روی طرح

قیمت: ۱۵۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۷

 

ثبت سفارش

طراحی مداد چهره از روی عکس

قیمت: ۳۰۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۵۸

 

ثبت سفارش

بازسازی پیکسلی طرح

قیمت: ۸۰۰ هزار تومان | زمان: ۱۰ روز به بالا | کد سفارش: ۱۰۵۹

 

ثبت سفارش

طراحی صفحات داخلی کتاب

قیمت: ۱۰۰ هزار تومان | زمان: ۴ روز | کد سفارش: ۱۰۶۰

 

ثبت سفارش

طراحی قالب جعبه

قیمت: ۳۲۰ هزار تومان | زمان: ۵ روز | کد سفارش: ۱۰۹۴

 

ثبت سفارش

طراحی کانتر

قیمت: ۱۴۰ هزار تومان | زمان: ۲۴ الی ۷۲ ساعت | کد سفارش: ۱۰۹۵

 

ثبت سفارش

انواع خوشنویسی با نی قلم و ارسال

قیمت: ۵۶۰ هزار تومان | زمان: ۱۰ روز به بالا | کد سفارش: ۱۰۹۶

 

ثبت سفارش